ಉಳವಿಯ ಜಾತ್ರೆಗಿ ಹೋಗೋಣು ಬನ್ನಿರಮ್ಮಾ

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಉಳವಿಯ ಜಾತ್ರೆಗಿ ಹೋಗೋಣು ಬನ್ನಿರಮ್ಮಾ
ತಿಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಯಲೊಳಡೋಣಮ್ಮಾ || ಪ ||

ಬಲು ಸಂಸಾರವೆಂಬುವ ಹಳುವನೆಲ್ಲವ ದಾಟಿ
ಸುಳಿದಾಡಿ ಶರಣರ ಬಳಿವಿಡಿದಾಡುತ      || ಆ. ಪ. ||

ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸಿಯೆಂಬ ಘಟ್ಟವ ದಾಟಿ
ಹಮ್ಮನಳಿದು ದಾರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದು
ಒಮ್ಮನದಿಂದಲಿ ಶ್ರೀಚನ್ನಬಸವನ
ರಮ್ಮ್ಯಾದ ವನವನು ಗಮ್ಮನೆ ನೋಡುತ  || ೧ ||

ಆಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾಮುನಿ ಕೈಲಾಸದಿ
ನಿಲ್ಲದೆ ಆಕಳಗವಿಯೊಳಗೈದಿ
ಬಲ್ಲಿದ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಭಜಿಸುತ
ಎಲ್ಲ ಜಂಜಡ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಂಜದಲೆ       || ೨ ||

        ***

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ