ತುಳು ಗಾದೆಗಳು


೧      :    ಆಟಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ; ಮಾಯಿಡ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿಯಾಲ   
೨      :    ಅಪ್ಪ ತಿಂದ್oಡ ಯಾವಂದೋ ?  ಗುರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಾ ?   
೩      :    ಅರಿ ಇತ್ತ್oಡ  ಪುರಿ ಉಂಡು.   
೪      :    ಅರಿ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಪೊಯೆಡ. ಬಾರ್ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಬರ್ಪೆ.   
೫      :    ಅಳೆಕ್ ಪುಳಿ ಬೋಡೇ?   
೬      :    ಆನೆ ಸಯ್ತ್ಂಡಲ ಸಾರೊ ವರಣ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡುಗೆ   
೭      :    ಆನೆನ್ ದೇರ್ಪರೆ ಆನೆನೆ ಆವೊಡು   
೮      :    ಇಲ್ಲ್ ನಾಲಾಂಡ ನಟ್ಟುನಾಯೆಗ್  ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್.   
೯      :    ಕಂಚಾಲ್ ಇತ್ತಂದ ಎನ್ಚಲಾ ಉಣೋಲಿ   
೧೦     :    ಕುರೀದಿನ ಕುಂಬುಡೊಗ್ ತೆಟ್ ಪೋತಿ  ತಾರಾಯಿ.   
೧೧     :    ತುಳುವೆರೆ ಮನಸ್  ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿದಂಚ.   
೧೨     :    ತೂನಗ ದಿನ್ನೊ ; ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಜ್ಞ   
೧೩     :    ಪೆಲಕಾಯಿದ ಮೈ ಮುಳ್ಳುಂದು ಕಂಚೋಲು ಪಂತುಂದುಗೆ   
೧೪     :    ಮತ್ತ್ ಮೀರ್ಂಡ ಮರ್ಳೆರ ಲೆಕ್ಕೊ   
೧೫     :    ಮನಸ್  ಮಲ್ಲೆ  ಕೈ  ಕುದ್ಯ.   
೧೬     :    ಮರತ್ತ ಪುರಿ ಮರನೇ  ತಿನ್ಪುoಡು.   
೧೭     :    ಮರ್ಮಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮಾಮಿಗ್ ಬಂಜಿ ಬೈದ್ಂಡ್‌ಗೆ   
೧೮     :    ಮೂಂಕುದಾಂತಿನಾಲೆಗ್ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ದಾಯೆ ಮಾದಿರ?   

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ