ಏನಿದು ಪೇಳು ಆತ್ಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ

ಏನಿದು ಪೇಳು ಆತ್ಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ          ||ಪ||

ನಿನ್ನ ನಿಜವನು ತಿಳಿಯದೆ ಭವದೊಳು
ಮುಳು ಮುಳುಗಿ ಶುಭ ಉಳಿಯದೆ ನೀ        ||೧||

ಪರಮಸಾಗರ ಜೀವನ ಧರೆಗಾಳ್ದ ಈ ಘನ
ಅರಿಯದವಗೆ ಬರೆ ಉಸುರಿದರೇನಿದು
ಸುರ ಅಜ ಭವ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀ             ||೨||

ಕುವಲಯರೂಪನಾತನು ಶಿವ ಪ್ರೀತನು
ಭವಸಾಗತರವನು ದಾಂಟಿ
ತವ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಸೇವಕನಿಗೆ  ನೀ      ||೩||

    *    *    *    *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ