ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿ ಮುಣಗ್ಯಾಡ್ವುದು ನೋಡು

ಅದು ನೋಡು ಅದು ನೋಡು
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿ ಮುಣಗ್ಯಾಡ್ವುದು ನೋಡು  ||ಪ||

ಸುತ್ತಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡುದ ನೋಡು
ಅತ್ತಲೆಷ್ಟು ದಶಕಾಂಗುಲಿ ನೋಡು             ||೧||

ಅರವಿನ ಜಾಲದಿ ತೊಡಕೆದ ನೋಡು
ಗುರುವಿನ ಕೀಲ ಹಾಕೆದ ನೋಡು             ||೨||  

ನೋಡೆನೆಂದರೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ              
ನೋಡಿದರಾಕ್ಷಣ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ                ||೩||

ಹರಿಯೂ ಅಲ್ಲಾ ಹರನು ತಾನಲ್ಲಾ
ಧರಿಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನೆ ಬಲ್ಲಾ        ||೪||

***

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ