ರಾಜಪಲಂಗ ಪರ ಖೇಲೂಂಗಿ

ರಾಜಪಲಂಗ ಪರ ಖೇಲೂಂಗಿ
ಸಾಜನ ಸೋಬತಿ ಬೋಲೂಂಗಿ               ||ಪ||

ಮೈನೆ ಬೈಠಕರ ಮದನ ಪೀಠಪರ
ಸದನಮೆ ಸೋಬರಲೆಂಜ್ಯಾಲೂಂಗಿ          ||ಅ.ಪ.||

ಸಾತು ಮಾಲುಮೆ ಬೈಟಿಯೆ ಕೇಳಿ
ಜವತ ಆವತ ಖೇಲೂಂಗಿ
ಚುನು ಚುನು ಸಖಿಯಾ ಬೋಲೂಂಗಿ
ಸಾಜ ಪಲಂಗ ಪರ ಖೇಲೂಂಗಿ                ||೧||

ಸಬ್ಬ ಪರಿ ಹೈ ಯಿನಾವ ಹರಮಾ
ಅಬ್ಬರಕೇಸೇಕು ಬೋಲೂಂಗಿ
ಶಿಶುನಾಳ ಬೇಸಮೆ ಖೇಲೂಂಗಿ
ತಾನೇ ಜಗತ್ಪರ ಲೋಲೂಂಗಿ                ||೨||
               * * *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ