ಮೈ ಜಂಗಮ್ ಹೋಕರ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಫಿರಿಯಾ

ಮೈ ಜಂಗಮ್ ಹೋಕರ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಫಿರಿಯಾ ||ಪ||


ಅಂಗಬಹುತವು ಲಿಂಗ ಪಾವುಮೆ

ಕೋರಾಣ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೋಲಿಯಾ                    ||೧||


ತೀಸಗಾಂಟಿಕೆ ಊಪರ್ ಜ್ಞಾನಕಿ ಜ್ಯೋಲಿ

ಸಂಗಸೇರಕು ಬೋಲಿಯಾ                       ||೨||


ದೇಖತಾ ಶಿಶುನಾಳಸ್ಥಾವರ ಮೇರಾ

ಜೀರಕೇರನ್ಕು ಬೋಲಿಯಾ                       ||೩||

          * * *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ


ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ