ಗುಣವೇ ಇದು ಗುಣವೇ

ಗುಣವೇ ಇದು ಗುಣವೇ                ||ಪ ||


ಗುಣವಲ್ಲಾ ವಿಭೂತಿ

ಫಣಿಯೊಳಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಗುಣವೇ      ||ಅ.ಪ.||
 

ಸುರಮುನಿ ಹರಗಣ ವರನಂದನಾಥರು

ಧರಿಸಿದಾಕ್ಷಣದೊಳು ಮರಣವಿಜಯರಾಗಿ              ||೧||


ಎರಡೊಂದಕ್ಷರ ಪ್ರಣಮದಿ ಭಶಿತವು

ಶಿರದೊಳೂರಿದ ಮೇಲೆ ಹರಗಣ ಪದವೀಯುವುದು ||೨||


ಏ ಶಿವ ಶ್ರೀ ಅಂಗುಲ ಭಸಿತ ರೇಖೆಗಳಿಡಲು

ವಸಧಿಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನಗಲಿದ ಮೇಲೆ        ||೩||
                          * * *

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ