ತರವಲ್ಲ ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ

ತರವಲ್ಲ ತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ


ಸ್ವರ ಬರದೆ ಬಾರಸದಿರು ಬಂಬೂರಿ                  ||ಪ||ಸರಸ ಸಂಗೀತದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದೆ

ಕರದೊಳ್ಹಿಡಿಬಾಡ ತಂಬೂರಿ                            ||ಅ.ಪ.||ಮಧ್ಯದೊಳೇಳು ನಾದದ ತಂಬೂರಿ ಅದ್ನ

ತಿದ್ದಿ ನುಡಿಸಬೇಕು ತಂಬೂರಿ

ಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕರ ಸುವಿದ್ಯೆಕ್ಕ ಒದಗುವ

ಬುದ್ಧಿವಂತಗೆ ತಕ್ಕ ತಂಬೂರಿ                           ||೧||


ಬಾಳ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ತಂಬೂರಿ ದೇವ-

ಬಾಳಾಕ್ಷ ರಚಿಸಿದ ತಂಬೂರಿ

ಹೇಳಲಿ ಏನಿದರ ಹಂಚಿಕೆಯರಿಯದಂಥ

ತಾಳಗೇಡಿಗೆ ಸಲ್ಲ ತಂಬೂರಿ                           ||೨||


ಸತ್ಯ ಸುಗುಣರಿಗೆ ತಂಬೂರಿ ಇದ

ನಿತ್ಯ ಉತ್ತಮರ್ಹಾಡುವ ತಂಬೂರಿ

ಬತ್ತೀಸರಾಗದ ಬಗೆಯನಯರಿದಂತ

ಕತ್ತೀಗಿನ್ಯಾತಕೆ ತಂಬೂರಿ                              ||೩||ಅಸಮ ಸುಮ್ಯಾಳಕ ತಂಬೂರಿ ಇದು

ಕುಳಲರಿಗೊಪ್ಪುವ ತಂಬೂರಿ

ಶಿಶುನಾಳ ಗ್ರಾಮದೊಳು ಓದುವ ಪುರಾಣದಿ

ಹಸನಾಗಿ ಬಾರಿಸೋ ತಂಬೂರಿ                    ||೪||-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ