ಹೌದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ

ಹೌದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ

ಹೌದೆ ಭವದ ಗೊನಿ ಕೊಯ್ದೆ

ಮುಕ್ತಿಯ ಮುನಿಗೊಯ್ದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ನೀನು ಹೌದೆ                    ||೧||


ಹಿಡಿದೆ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗ

ಹಿಡಿದು ಕರ್ಮದ ಬೇರು

ಕಡೆದೆ ನಮ್ಮವ್ವಾ ನೀನು ಹೌದೆ                                        ||೨||


ಹೌದೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೊಚ್ಚೆ

ಕೌದಿ ಅವ್ವನ ಗುಡಿ-

ಗೊಯ್ದೆ ನಮ್ಮವ್ವಾ ನೀನು ಹೌದೆ                                       ||೩||


ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ತಿಳದೆ

ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳದೆ

ನಮ್ಮವ್ವಾ ನೀನು ಹೌದೆ                                                 ||೪||

* * * *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ