ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೆಂದು

ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೆಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು

ಇಂದು ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವೆ ಒಂದು

ಮಂಮತಿ ನಿನ್ನ ಕಂದನಿಗೆ ಚಂದದಿ ಆನಂದದಿ ನಿನ್ನ

ಕಂದನೆಂದು ಸಲಹು ಇಂದು                                           ||ಪ||


ಮಂಗಲಾಂಗಿ ಕುಂಡಲಾಭರಣಿ

ಪುಂಡ ದೈತ್ಯರನ ಖಂಡಿಸಿ

ಕಡಿದು ತುಂಡ ಮಾಡುತ

ಬಂಡ ಬರಿದೋಡ್ಯಾಡುತಿರೆ

ಡಿಂಡರನು ಚಂಡಾಡುತಿರೆ

ಮಂಡಲದಿ ಮಾನವರು ಮರುಳಾಗಿರೆ                               ||೧||


ದಶ ಎರಡು ಕರದೊಳು ಪಿಡಿದು

ಶೇಷ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾಯುಧಗಳ ಹಿಡಿದು

ಅಷ್ಟದಶದಿಸೆದೊಳಗೆ ಮರೆದು

ಖಡ್ಗ ಕಠಾರಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿದು

ದಿಗ್ಗಿಲಿಂದ ಬರುವದು ಕಣ್ಣಿನ

ನಡ್ಗಿಗೆ ಮಡ್ಗವಿಸಿದೆ ಯಡ್ಗದರಸಿಗೆ

ಮಡ್ಗದಿ ಬಹು ಚೆಡ್ಗಿನ ಜ್ಙಾನ ನಿಡ್ಗದು                                  ||೨||


ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲಾ ನಿಂದು

ಶ್ರೇಷ್ಠದಧಿಪತಿ ನಾಂಟಿನೋಳ್ ನಿಂದು

ಕರಿಯ ಸಿಂಹಗ ವಿಘ್ನಯಷ್ಟೆಂದು

ಎಷ್ಟು ತಾಳಲಿ ದುಷ್ಟ ಮನುಜರ

ದೃಷ್ಟಿ ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಇಂದು

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ

ಪುರದಿ ಮೆರೆಯುವ ಶ್ರೇಷ್ಠದೇವಿ                                        ||೩||

* * * *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ