ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕೇಳಿದೆ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕೇಳಿದೆ

ಕೂಡಿ ಗಡ ಕಾಡಬ್ಯಾಡ ಬೇಡಿದ್ದು ಕೊಡುವೆ              ||ಪ||


ಮೂರಗಿರಿಮ್ಯಾಲಕ ಏರಿ

ಶಿಖರದೋಳ್ ನಿಂತು ಜೀರಗಿಂಡಿಯೊಳು

ಮಾರಿ ತೋರ್ವ ಬಾಲಿ                                        ||೧||


ಹರಿ ಹರ ಸುರರಿಗೆ

ಕ್ಷೀರವನ್ನಿತ್ತು ಸಲುಹಿದಿ

ಚಾರುತನದಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಿತಿದೆ                            ||೨||


ವಸುಧಿಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳ

ಆದಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ

ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೋಳ್ ಬೈಲಾದ ಮ್ಯಾಲೆ                   ||೩||

* * * *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ