ನಾ ಕಂಡೆನೀಗ ಶಾಕಾಂಬರಿಯಾ

ನಾ ಕಂಡನೀಗ ಶಾಕಂಬರಿಯಾ

ಶಾಂಬವಿ ಶಂಕರಿಯಾ                               ||ಪ||ನಾಕದಿಂದಿಳಿದು ಭೂತಳದಿ ಭಕ್ತರನು

ನೀ ಕಾಯಬೇಕೆಂದೆನುತ ವಿಲಾಸದಿ

ಲೋಕಮಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ

ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲಿ                 ||೧||


ಸಿಂಹನೇರಿ ಗಮಿಸುವ ದೇವ

ವಾಹವ್ವರೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಕ್ಲಿಂಬಿ

ಜಲಕ್ಷರಿ ಹಂಮಳೆ ಮಹಾಂಕಾಳಿ                 ||೨||


ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರ ಕುಲಸಂಹರಳೆ

ಅಂಬಿಕೇಶ ತ್ರಿಯಂಬಕನರಸಿಯೆ

ಇಂಬುಗೊಡದೆ ಎನ್ನಾತ್ಮ ತನುವಿನೊಳು      ||೩||ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಸೇವಕನಿಂದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದೆ

ಹಸಿತವಚನದಿಂ ಉಸುರುವೆ ಕವಿತವ

ಅಸಮಗಾತ್ರಿ ಶಶಿನೇತ್ರಿ ದಯಾನಿಧಿ

ರಸಿಕರಾಜಗೋವಿಂದನವನೊಡನೆ

ಹುಸಿ ಎಲ್ಲವು ನಿಜಬೋಧದಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ          ||೪||
* * * *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ