ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ

ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ

ರಾಜಿತ ಪರಾತ್ಪರವಾದ ನಾಮದೊರಿ

ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ                               ||ಪ||


ವಾಮ ಭಾಗದಿ ಶಿತಭವಾನಿ

ಪ್ರೇಮ ಸದ್ಗುರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಫಲದಾಯಕ

ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ                              ||ಅ.ಪ.||


ಕಮಲದಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ

ಕಾಮಿತಫಲ ಕರುಣ ಕೃಪಾಳು ನೀ

ಸಮರಮುಖದಲಿ ಗೆಲಿದು ಶುಂಭ

ನಿಶುಂಭ ಈರ್ವರನು ಸವರಿ ಶಾಶ್ವತ

ಕಾಂಬುಕಂದರಿ ಎನಿಸಿ ಲೋಕದಿ

ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ತರುಣಿಮಣಿಯಳೆ

ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ                                ||೧||


ಅಸಮ ಸುಗಂಧಿಯಳೆ

ಶಿಶುವಿನಾಳ ವಸುಧಿಗೆ ಬಂದಿಹಳೆ

ಹಸನವಾಹಿಹ ಪಾದಕಮಲಕೆ

ಬೆಸನ ಬೇಡುವೆ ಭವದುರಾತ್ಮಳೆ

ನಿಶಿಕಿರಣ ನಿಜಾನಂದ ಮೂರುತಿ

ಉಸುರುವೆನು ಆನಂದದಲಿ ಸದಾ

ರಾಮ ರಾವೇಣ ಹರಿ                                  ||೨||

* * * *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ