ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ ಕೈಲಾಸಪತಿಯೆ

ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ ಕೈಲಾಸಪತಿಯೆ                   ||ಪ||

ನಯ ಭಯದಲಿ ಮೈಯಿಕ್ಕುವೆ ಚರಣಕೆ
ಕೈಮುಗಿದೆರುಗುವೆ ಸೈ ಸದ್ಗುರು ರಾಯ                  ||ಅ.ಪ.||

ಸುಂದರ ಮೂರುತಿ ಬಂಧುರ ಕೀರತಿ
ಚಂದಾಸುರನ ವಧಮಾಡಿ ಜಗಕೆ
ಆನಂದ ಬೀರಿದೆ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ                            ||೧||

ಘನಕರುಣ ವೀರನೆ ಚಿನುಮಯ ಶೂರನೆ
ಮಣಿಮಲ್ಲಾಸುರನ ಹಣಿದು ದಾನವರ
ಮಣಿಸಿದ ದೇವನೇ ಚಿದ್ಘನ ಲಿಂಗನೆ                        ||೨||

ಅಂಗಜರೂಪನೆ ಶಿಂಗಾರರೂಪನೆ
ಗಂಗಿಮಾಳಿ ಹೃದಯಾಂಗಣದಿ ನೆಲಸಿರ್ಪ
ಮಂಗಳಾತ್ಮ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನೆ                            ||೩||
    *    *    *    *
-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ