ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ ರುದ್ರವ್ವಾ

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಸಿದೆ ರುದ್ರವ್ವಾ ನಿನ್ನ
ಹೊಟ್ಟಿಯ ಕೂಸಿಗಿನ್ನೆಷ್ಟುಪದ್ರವ್ವಾ               ||ಪ||

ಹೊಕ್ಕಳ ಕೆಳಗೆ ಐತ್ರವ್ವ್ ಎರಡು
ಪಕ್ಕಡಿ ಎಲುಬಿನೊಳು ಮನಿಮಾದ್ಡೀತ್ರವ್ವಾ
ಕುಕ್ಕಿ ಕಾಳಜಕ್ಕೇರೇತ್ರವ್ವಾ ಆದನ
ತಿಕ್ಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ ನನ್ನ ತಾಯವ್ವ                       ||೧||

ಪಿಂಡ ಮಾಂಸದ ಮೂತ್ರೆವ್ವ ನಿನ್ನ
ಪುಂಡ ಗಂಡನಿಂದ್ರಿಯ ಹೊಲಿ ರಕ್ತವ್ವಾ
ಮಂಡಲ ಕೆಳಗೆ ಐತ್ರೆವ್ವಾ ನದುಮಲ-
ಕುಂಡದೊಳ್ ತಾ ಮನಿ ಮಾಡೇತ್ರವ್ವಾ        ||೨||

ಕಸವನು ಕಳದಿಟ್ಟವ್ವಾ
ಹೇಸಿ ವಿಷಯದ ರೋಗಕ್ಕೌಷಧ ಕೊಟ್ಟೆವ್ವಾ
ಮುಸುಕು ಮುಟ್ಟದಿ ಮುಟ್ಟದಿ ಮುಟ್ಟೆದೆವ್ವಾ
ದೇವಶಿಶುನಾಳಧೀಶಗ ಹಸನಾಗಿ ಇತ್ರೆವ್ವಾ   ||೩||
                     *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸ್.ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ