ಅಡಗಿ ಮಾಡುವರೇನೋ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಅಡಗಿ ಮಾಡುವರೇನೋ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ
ಅಡಗಿ ಮಾಡುವರೇನೋ                         ||ಪ||

ಪೊಡವಿ ಪಾಲಿಪ ಗೊಡವಿಯಾಕೆ
ಕೆದುವ ಸಿಟ್ಟಿನ ಕಲಹ ಸಾಕೆ
ಬಲಿಯ ಬೀಳುವ ವಲಿಯ ಗುಂಡು
ಸಲುಹುವದು ಸಾಕ್ಷಾತ ಎನಗೆ                 ||ಅ.ಪ.||

ಪಲ್ಲೆ ಪಚ್ಚಡಿಯ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಮುಚ್ಚುತ ತಾ ನೀಡಿ
ಎಅಸರಿನಾಂಬ್ರ ಕೊಸರಿ ಬೆಳೆಸಿ
ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣಿ ಕಾಸಿ
ಹಸನಾದದಿದು ಗುಪ್ತ ಮಾತಿದು
ಚಿತ್ತಜಮುಖಿ ಯೆತ್ತಿ ನೋಡಲು                 ||೧||

ಆಣ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಂಡು ಬಣ್ಣಿಸಲಾರೆ
ಸಣ್ಣ ಶಾವಿಗೆನುಂಡು
ಆನ್ನ ದಾನ ಇನ್ನು ಕೊಡಲು
ಎನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕೆ ಬಂದು
ಚನ್ನ ಶಿಶುನಾಳೇಶನಡಿಗೆ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯೆನುತ                       ||೨||
                   *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸ್.ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ