ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬಾ ಬಂದೀತು ಗೆಳತಿ

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬಾ ಬಂದೀತು ಗೆಳತಿ
ಇನ್ನಾರಿಗ್ಹೇಳಲಿ                                                         || ಪ||

ಆವಕ್ಕ ನಾರಿ ಜೋಕಾಲಿ ಏರಿ
ಕೈಬೀಸಿ ಕರಿಯಾಲೀ                                                 || ೧ ||

ಆರಳಿಟ್ಟು ತಂಬಿಟ್ಟು ನಾಗಪ್ಪಗ್ಹಾಲ ಹೊಯ್ಯಲಿ
ಆಣ್ಣನಪಾಲು ತಮ್ಮನಪಾಲು ಆಕ್ಕನಪಾಲು ಮುತ್ತಾಗಲಿ    || ೨ ||

ಮಾವನಪಾಲು ಮೈದುನಪಾಲು ಗಂಡನಪಾಲು ಮನದಲ್ಲೆ
ಊರಪಾಲು ದೇವರಪಾಲು ಗುರುವಿನಪಾಲು ಆತ್ಮದಲ್ಲೆ    || ೩ ||

ವಸುಧಿಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನಪಾಲು             
ಬಸವಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ                                                     ||೪ ||
                   *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸ್.ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ