ಜಾಣೆ ನೋಡುನು ಬಾರೆ ಜಾತಕ ರಂಗದೊಳು

- ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಜಾಣೆ ನೋಡುನು ಬಾರೆ ಜಾತಕ ರಂಗದೊಳು
ಕೋಣ ಬಂದಾಟ ಕೆಡಿಸಿತು ಚದುರೆ                         ||ಪ||

ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಕೋಣ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಂದ
ಮಲ್ಕಿ ಆಟದೊಳು ಮಯವಾಯ್ತು ಚದುರೆ                ||೧||

ಮಂಡಲದೊಳಗಿರು ಉದ್ದಂಡ ಮೃಗವಿದು
ಗುಂಡಿ ಆಟದೊಳು ಗಮಕಾಯ್ತು ಚದುರೆ                  ||೨||

ಹೋಗಿ ಜಂಗಮರೆಲ್ಲ ಆಡುವ ಆಟವು
ಸಾಗಿ ಬುದಾಟವ ಸರಸಿ ಸರಸೀತು ಚದುರೆ              ||೩||

ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಮುಂದೆ ಆಗಾಧವಾಗುವಂತೆ
ಇದೇ ಜನರ ಮಂಂದೆ ಕೇಳದಾಯ್ತು ಚದುರೆ          ||೪||

ದೇಶಕಧಿಕವಾದ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ
ರಸಿಕರೊಡನೆ ಜ್ಞಾನ ಶಿಶುವಾಯ್ತು ಚದುರೆ              ||೫||
           *****
ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸ್.ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ