ಸೇದಿದಿಯಾ ಬತ್ತಿ ನೀ ಸೇದಿದಿಯಾ

-ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್

ಸೇದಿದಿಯಾ ಬತ್ತಿ ನೀ ಸೇದಿದಿಯಾ                 ||ಪ||

ಸೇದಿ ಬತ್ತಿಯ ಹೊಗಿ
ಊದಿ ಊರ್ಧ್ವಕೆ ನಿಂತು
ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಗರುಪಾದವ ಭಜಿಸಿ            ||೧||

ವಿಷಯವನೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು
ವ್ಯಸನಕಗ್ನಿಯ ಕೊಟ್ಟು
ಹಸನಾದ ಹಸರು ತಂಬಾಕದ ಬತ್ತಿಯ          ||೨||

ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಶುನಾಳ
ಸದ್ಗುರು ದಯದಿಂದ
ಬುದ್ಧಿತಿಳಿದು ದಿವ್ಯ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಾನದ ಬತ್ತಿ    ||೩||

****

ಕೀಲಿಕರಣ: ಎಂ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಾವ್

0 ಕಾಮೆಂಟುಗಳು:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ